CĂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH TUỔI MẬU THÌN

Bởi startupvn
Tuổi Mậu Thìn đại kỵ hiệp hôn
Trai tuổi Mậu Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thìn.

  1. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Mùi (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.
  2. Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quý Mùi (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.
Gái guổi này kỵ có chồng năm 18, 20, 26, 30, 32, 38, 42 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhơn không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tráng tư, tháng 10 trong đời sanh hay xảy ra việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót, khó lên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên.
Xin lưu ý:

  • Trai tuổi Mậu Thìn sinh tháng 3, 6, 4, 7, 5, 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
  • Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 có số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Mậu Thìn (Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng lo tính việc làm ăn đặng dễ dàng, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quý nhơn giúp đỡ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chơn hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Kỷ Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận, nhiều người hay mến thương, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố làm ăn sẽ lập lên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không có chi đáng kỵ.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Canh Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều yên phận, hào tài ấm no, hào con trung bình, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chơn hay đi, hay lo tính, ý hay giao thiệp, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhau nên kiên nhẫn chung lo làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn và đồng lo với nhau.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Nhâm Thân (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chơn hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhau khá kiên cố mới ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hào tài rất luân chuyển, nhờ nơi phước đức.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quý Dậu (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiếu phước thì đặng khá, hào tài thajhnh vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau làm ăn đặng lên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn nhau.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Giáp Tuất (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bịnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hay tương xung, lời tiếng bất hòa, ở với nhau nên có chí nhẫn nại, làm ăn đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tâm ý nên kiên nhẫn.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Ất Hợi (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc chức phận, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Bính Tý (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp Tứ Đạt Đạo, vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chơn hay đi, tánh lạt lòng, bổn thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tay làm có tài cũng hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau nên kiễn nhẫn làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Đinh Sửu (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, cầu lo việc chi thường có quý nhân giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đặng lên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh ấm no và an vui.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Mậu Dần (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bổn thân có nhiều tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau khá cần năng mới ấm no.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Kỷ Mão (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bổn thân hay có bịnh, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, khá cần năng làm ăn ngày hậu đặng lên.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Canh Thìn (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bịnh, ý tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đặng cảnh ấm no.
Chồng tuổi Mậu Thìn với tuổi Tân Tị (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hải tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.
Tánh người vợ thông minh vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Nhâm Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ ưa trồng tỉa, tánh rộng rãi, trong bổn thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, ý tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Giáp Thân (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ, chơn hay đi, bổn thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ hòa thuận chung sống nên cần năng mới đủ no.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Ất Dậu (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, chơn hay đi, bổn thân có bịnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở đồng lo làm ăn đặng.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Bính Tuất (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ chơn hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau khả nhẫn lại làm ăn mới đặng.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Đinh Mão (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, tính chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn sẽ lập lên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chỉ đáng kỵ.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Bính Dần (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, dầu sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chơn hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, làm cũng có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ ít hòa hạp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở đời với nhau không đặng tốt, khá nên kiến cố bền chí, nhờ nơi phước đức.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Ất Sửu (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, cầu lo đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ miệng hay rầy nói, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm, nên nhẫn lại ở với nhau làm ăn cũng lập lên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, khá thương lẫn nhau và chung lo.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Giáp Tý (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản thân ít đặng vui vẻ, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng ấm no.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Quý Hợi (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thường bị hao tài, ý tình chồng vợ hòa thuận, chung ở nên kiên cố làm ăn tốt.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Nhâm Tuất (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn lại làm ăn mới đặng.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Tân Dậu (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hòa hạp với đời, bổn thân có tiểu bịnh, ở với nhau chồng vợ hòa thuận, khá chung lo làm ăn nên nhà.
Chồng tuổi Mậu Thìn vợ tuổi Canh Thân (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bổn thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên cần năng mới đủ no.Trai tuổi Mậu Thìn đại kị cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kị có chồng trai tuổi Mậu Thìn. Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi. Gái guổi này kỵ có chồng năm 18, 20, 26, 30, 32, 38, 42 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhơn không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm mục đích tráng tư, tháng 10 trong đời sanh hay xảy ra việc buồn chán bất đồng ý, đến ngày chót, khó lên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Hợi mới nhằm mục đích căn duyên. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng lo tính việc làm ăn đặng thuận tiện, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quý nhơn trợ giúp, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, đồ vật trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ can đảm và mạnh mẽ, tánh cộc, chơn hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, chung ở với nhau nên bền vững và kiên cố làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có Gianh Giá với đời và có chức phận, nhiều người hay mến thương, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, đồ vật trong nhà sắp xếp trang hoàng. Tánh người vợ hiền, mưu trí và kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá vững chắc làm ăn sẽ lập lên. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không có chi đáng kỵ. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, trong ngoài sắp xếp đều yên phận, hào tài ấm no, hào con trung bình, sanh con đầu là gái hạp, đồ vật trong nhà thường dùng. Tánh người vợ dạt dẹo, tánh cộc, chơn hay đi, hay lo tính, ý hay tiếp xúc, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhau nên kiên trì chung lo làm ăn đặng. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn và đồng lo với nhau. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có của sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con đông đủ, đồ vật trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chơn hay đi, hay tiếp xúc, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhau khá bền vững và kiên cố mới ấm no. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hào tài rất luân chuyển, nhờ nơi phước đức. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiếu phước thì đặng khá, hào tài thajhnh vượng, hào con đa phần, đồ vật trong nhà sắp xếp vẻ vang. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui tươi, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm, chung sống với nhau làm ăn đặng lên sự nghiệp. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn nhau. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng thuận tiện, lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, đồ vật trong nhà thường dùng. Tánh người vợ có duyên, vui tươi, hay tiếp xúc tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bịnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hay tương xung, lời tiếng bất hòa, ở với nhau nên có chí nhẫn nại, làm ăn đặng hưởng ấm no. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tâm ý nên kiên trì. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có Gianh Giá với đời hoặc chức phận, hào tài tương vượng, hào con trung bình, đồ vật trong nhà sắp xếp rất đầy đủ. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp Tứ Đạt Đạo, vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con hầu hết, đồ vật trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chơn hay đi, tánh lạt lòng, bổn thân có tiểu tật, lời nói hay vướng mắc, tay làm có tài cũng hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm, ở với nhau nên kiễn nhẫn làm ăn đặng. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có Gianh Giá, nhiều người hay mến thương, cầu lo việc chi thường có quý nhân trợ giúp, hào tài ấm no, hào con đông đủ, đồ vật trong nhà sắp xếp vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui tươi, lanh lẹ, hay tiếp xúc, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đặng lên nhà. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh ấm no và an vui. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bổn thân có nhiều tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau khá cần năng mới ấm no. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui tươi cho lắm, bổn thân hay có bịnh, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, khá cần năng làm ăn ngày hậu đặng lên. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ có duyên, vui tươi, hay tiếp xúc tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bịnh, ý tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đặng cảnh ấm no. Hải tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số. Tánh người vợ mưu trí vui tươi, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ ưa trồng tỉa, tánh thoáng rộng, trong bổn thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, ý tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn vững chắc sẽ đặng ấm no. Hai tuổi này ở với nhau không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số. Tánh người vợ lanh lẹ, chơn hay đi, bổn thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ hòa thuận chung sống nên cần năng mới đủ no. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thông thường, hào con đông đủ. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui tươi cho lắm, chơn hay đi, bổn thân có bịnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở đồng lo làm ăn đặng. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con hầu hết. Tánh người vợ chơn hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau khả nhẫn lại làm ăn mới đặng. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, đồ vật trong nhà sắp xếp vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui tươi, hay tiếp xúc, có số tạo giữ tiền tài, tính chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn sẽ lập lên. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không riêng gì đáng kỵ. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, dầu sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi, đồ vật trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chơn hay đi, hay tiếp xúc, tánh cộc, làm cũng có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ ít hòa hạp. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở đời với nhau không đặng tốt, khá nên kiến cố kiên trì, nhờ nơi phước đức. Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có Gianh Giá, nhiều người hay mến thương, cầu lo đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, đồ vật trong nhà sắp xếp có thứ tự. Tánh người vợ miệng hay rầy nói, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình chồng vợ không đặng hòa hạp cho lắm, nên nhẫn lại ở với nhau làm ăn cũng lập lên. Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, khá thương lẫn nhau và chung lo. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay tiếp xúc, bản thân ít đặng vui tươi, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng ấm no. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa phần. Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và mưu trí, tay làm có tài cũng thường bị hao tài, ý tình chồng vợ hòa thuận, chung ở nên vững chắc làm ăn tốt. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con đông đủ. Tánh người vợ mưu trí, lanh lẹ, hay tiếp xúc, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn lại làm ăn mới đặng. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình hào con trung bình. Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hòa hạp với đời, bổn thân có tiểu bịnh, ở với nhau chồng vợ hòa thuận, khá chung lo làm ăn nên nhà. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui tươi cho lắm, bổn thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên cần năng mới đủ no .

Căn duyên tiền định – Dương Công Hầu

Để được liên hệ tư vấn và đặt lịch xem tại Tử Vi Cổ Học, các bạn có thể liên hệ TẠI ĐÂY.

You may also like

Để lại bình luận