Xem nam nữ tuổi Canh Tý (1960) hợp với tuổi nào nhất trong cuộc đời?

Bởi startupvn
1962 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Tí => Bình Hòa

Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị

Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8 1965 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Canh => Tương Hợp Địa chi : Tỵ – Địa chi : Tí => Tứ Tuyệt Cung : Cấn – Cung : Khôn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7 1968 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Mậu – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Tí => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8 1976 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Bính – Thiên can : Canh => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Tí => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8 1984 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Canh => Tương Xung Địa chi : Tí – Địa chi : Tí => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7 1985 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Canh => Tương Hợp Địa chi : Sửu – Địa chi : Tí => Lục Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 10 1986 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Canh => Bình Hòa Địa chi : Dần – Địa chi : Tí => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7 1992 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Thân – Địa chi : Tí => Tam Hợp Cung : Cấn – Cung : Khôn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 9 1993

Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh

Thiên can : Quý – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Tí => Lục Phá Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8 1994 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Giáp – Thiên can : Canh => Tương Xung Địa chi : Tuất – Địa chi : Tí => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7 1995 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Ất – Thiên can : Canh => Tương Hợp Địa chi : Hợi – Địa chi : Tí => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7 1998 Dương Thổ – Dương Thổ => Bình Hòa Thiên can : Mậu – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Dần – Địa chi : Tí => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7 2000 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Canh => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Tí => Tam Hợp Cung : Ly – Cung : Khôn => Lục Sát Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7 2009 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Tí => Lục Hợp Cung : Ly – Cung : Khôn => Lục Sát Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8 2012 Dương Thủy – Dương Thổ => Tương Khắc Thiên can : Nhâm – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Tí => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khôn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8 2016 Dương Hỏa – Dương Thổ => Tương Sinh

Thiên can : Bính – Thiên can : Canh => Bình Hòa

Địa chi : Thân – Địa chi : Tí => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8

You may also like

Để lại bình luận