THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2020 – TP HÀ NỘI

Bởi startupvn

THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2020 – TP HÀ NỘI

Ủy Ban Nhân Dân THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ XÂY DỰNG

Số : 03/2020 / CBGVL-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2020

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ III NĂM 2020

https://youtu.be/9J4hPrtNMLY

(DOWNLOAD FILE PDF TẠI ĐÂY)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 ngày 18/06/2014 ;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012 / QH13 ngày 01/01/2014 ;
Căn cứ Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ngày 14/8/2019 của nhà nước về Quản lý ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;
Căn cứ những Nghị định số 24 a / năm nay / / NĐ-CP ngày 05/4/2016 của nhà nước về Quản lý vật tư thiết kế xây dựng ; Nghị định 95/2019 / NĐ-CP ngày 19/12/2019 của nhà nước về việc sửa đổi 1 số ít Điều của Nghị định số 24 a / năm nay / NĐ-CP ngày 05/4/2016 ;
Căn cứ thông tư số 09/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ thiết kế xây dựng hướng dẫn lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình ;
Văn bản số 1408UBND – KT ngày 20/4/2020 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về việc tiến hành thực thi Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP và những Thông tư của Bộ kiến thiết xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP trên địa phận Thành phố Hà Nội ;
Trên cơ sở thống nhất của Liên Ngành ( Xây dựng, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải đường bộ ) về công bố giải pháp giá vật tư kiến thiết xây dựng quý III năm 2020, Sở thiết kế xây dựng công bố giá vật tư thiết kế xây dựng ( chưa có Hóa Đơn đỏ VAT ) từ ngày 01/9/2020 đến kỳ công bố tiếp theo :

  1. Giá vật tư thiết kế xây dựng trong bảng công bố được xác lập trên cơ sở khảo sát mặt phẳng giá trên địa phận thành phố Hà Nội là giá trung bình đến chân khu công trình tại thời gian công bố và đã gồm có những loại thuế và phí theo lao lý ( chưa gồm có Hóa Đơn đỏ VAT ) .
  2. Bảng giá vật tư kèm theo công bố này là những loại vật tư thông dụng, được Sở kiến thiết xây dựng những tỉnh, thành phố thông báo đảm nhiệm hồ sơ công bố hợp theo pháp luật ( so với mẫu sản phẩm làm thủ tục tiếp theo hợp quy ), làm cơ sở tìm hiểu thêm trong việc lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình theo pháp luật .
  3. Chủ góp vốn đầu tư và tổ chức triển khai tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật tư để lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cần địa thế căn cứ vào khu vực của khu công trình, khu vực phân phối vật tư, khối lượng vật tư sử dụng, tiềm năng góp vốn đầu tư, đặc thù của khu công trình, nhu yếu phong cách thiết kế và pháp luật về quản trị chất lượng khu công trình để xem xét, lựa chọn loại vật tư hài hòa và hợp lý và xác lập giá vật tư tương thích giá thị trường, bảo vệ hiệu suất cao, phân phối tiềm năng góp vốn đầu tư, tránh thất thoát, tiêu tốn lãng phí .
  4. Chủ góp vốn đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng theo Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ngày 18/8/2019 của nhà nước và Thông tư số 09/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ kiến thiết xây dựng về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng và những lao lý hiện hành của Nhà nước có tương quan .
  5. Trường hợp những loại vật tư có giá dịch chuyển ( tăng hoặc giảm ) so với giá công bố hoặc không có trong công bố giá, chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm khảo sát giá và tự quyết định hành động giá vật tư khi lập dự trù, quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình bảo vệ tương thích với nhu yếu và điều kiện kèm theo kỹ thuật của từng khu công trình .
  6. Khi chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, xác định giá vật liệu cần lưu ý:

– Các chỉnh loại vật tư được sử dụng phải tương thích với hồ sơ phong cách thiết kế, cung ứng những tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về kỹ thuật và lao lý về Quản lý vật tư kiến thiết xây dựng tại Nghị định số 24 a / năm nay / NĐ-CP ngày 05/4/2016 và Nghị định số 95/2019 / NĐ-CP ngày 19/12/2019 của nhà nước, có ghi nhận chất lượng về chất luwowngjh mẫu sản phẩm theo những pháp luật hiện hành .
– THông tin giá của những loại vật tư từ đơn vị sản xuất hoặc nhà đáp ứng phải có giấy phép kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý, giá của những loại vật tư sử dụng bảo vệ tương thích tại thời gian lập dự trù .
Trong quy trình triển khai, nếu có vướng mắc hoặc dịch chuyển giá, đề xuất những đơn vị chức năng tổng hopwj gửi về Sở kiến thiết xây dựng ( gửi kèm theo hồ sơ xác nhận giá ) để được xem xét, hướng dẫn theo lao lý / .

Nơi nhận :
– Đ / c : Giám đốc Sở
– Các đ / c : Phó Giám Đốc Sở
– Các Sở : TC, NTPTNT, CT, GTVT ;
– Phòng KHTH ( để đăng website của Sở ) ;
– Lưu : KTXD
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đồng Phước An

https://youtu.be/9J4hPrtNMLY

BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo văn bản số 03/2020/CBGVL-SXD ngày 01/9/2020 của Sở xây dựng)

 

You may also like

Để lại bình luận