Tình duyên tuổi Tân Dậu nam và nữ mạng

Bởi startupvn

Tình duyên tuổi Tân Dậu nam mạng như thế nào? Tình duyên tuổi Tân Dậu nữ mạng ra sao? Tử vi trọn đời tuổi Tân Dậu có gì đặc biệt không?

Tình duyên tuổi Tân Dậu nam mạng:

TÌNH DUYÊN: T uổi Tân Dậu có số thay đổi nhiều về vấn đề tình duyên, cho
đến tuổi 40 trở đi thì có thể sống được hạnh phúc. Theo khoa chiêm tinh
và toán số, tuổi Tân Dậu về vấn đề tình duyên phải có sự thay đổi và
diễn tiến như dưới đây: Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì trong cuộc
đời bạn có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn
sanh vào những tháng 5, 7 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng
nầy thì cuộc đời bạn có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn
sanh vào những tháng 1, 3, 4, 8 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những
tháng nầy thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc, đó là bạn
sanh vào những tháng 2, 9 và 10 Âm lịch. Trên đây là bản nhận xét theo
khoa lý số về tuổi Tân Dậu diễn tiến về tình duyên suốt cuộc đời.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: S au đây là những tuổi mà bạn có thể kết duyên được
trùng hạp về tuổi tác, làm ăn được nhiều phát đạt và có triển vọng tốt
đẹp về tương lai, đó là những tuổi: Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý,
Đinh Mão, Kỷ Tỵ. Bạn kết hôn với tuổi Tân Dậu và Quý Hợi, cuộc sống bạn
được lên cao về đường tài lộc, làm ăn mau phát đạt và đầy đủ hạnh phúc.
Với tuổi Giáp Tý và Đinh Mão đẩy mạnh cuộc sống lên cao độ của con
đường làm ăn, tiền bạc cũng như về công danh, có thể hưởng được giàu
sang phú quý.Với tuổi Kỷ Tỵ bạn có thể nhờ vào ở tuổi hạp mà tạo được
nhiều cơ hội thuận tiện về việc làm ăn cũng như mau phát triển về nghề
nghiệp. Những tuổi trên hào con đông đủ, chỉ trừ tuổi Giáp Tý hào con
thiểu số hay trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này,
cuộc sống của bạn chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Vì những tuổi này
chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, nên chỉ có
thể tạo được cho đời bạn một cuộc sống trung bình, đó là bạn kết hôn với
những tuổi: Bính Dần, Nhâm Thân, Canh Thân, Mậu Dần. Nếu bạn kết hôn
với những tuổi này bạn sẽ khó khăn trong việc làm ăn, khó tạo được cho
mình một cuộc sống êm đẹp và có thể phải sống với một cuộc sống nghèo
túng trong suốt cuộc đời, đó là bạn kết duyên với những tuổi này, Nhâm
Tuất, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Ba tuổi này rất khắc kỵ với bạn, nếu bạn gặp
có thể đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Có những
năm rất xung khắc về tuổi tác, cũng như về đường công danh, những năm
này bạn nên cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng hay ít ra cũng có nhiều khó khăn
trong cuộc sống của bạn, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 22,
28, 32, 34 và 40 tuổi. Những năm này bạn cưới vợ sẽ gặp nhiều trường hợp
khó khăn về cảnh vợ con. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, số bạn có số
đào hoa hay có nhiều thê thiếp, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4,
5 và 12 Âm lịch, chắc chắn bạn sẽ có nhiều thê thiếp trong cuộc đời.

Tình duyên tuổi Tân Dậu nữ mạng:

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên, tuổi Tân Dậu chia ra làm ba trường
hợp như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ có ba
lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc trong cuộc đời, đó là
nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 7 và 12 Âm lịch. Nếu sanh vào những
tháng nầy cuộc đời sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh
phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4, 5, 8 và 11 Âm lịch. Và nếu
bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ hưởng được hạnh phúc
trọn vẹn, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 6, 9 và 10 Âm lịch.
Trên đây là những diễn tiến trong vấn đề tình duyên và hạnh phúc của
bạn. Căn cứ vào tháng sanh mà quyết định cuộc đời đối với vấn đề nầy.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: V iệc lựa chọn vợ chồng hay trong việc kết hôn, bạn
nên chọn được những tuổi sau đây, cuộc đời bạn sẽ được sống hoàn toàn
hạnh phúc, và tạo được một cuộc sống giàu sang như ý muốn, đó là năm bạn
kết hôn với các tuổi: Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão và
Kỷ Tỵ. Những tuổi nầy rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài
lộc, nên dễ có cơ hội tạo nên sự nghiệp và sự sung sướng trong cuộc đời.
Nếu kết hôn với những tuổi nầy, bạn sẽ chỉ tạo được một cuộc sống trung
bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Bính Dần, Canh Thân,
Giáp Dần. Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường tài lộc mà chỉ
hạp về đường tình duyên, nên sẽ chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà
thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, cuộc sống của bạn sẽ khó
thành công trên cuộc đời và có khi sẽ luôn bị nghèo khó triền miên, đó
là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Nhâm Tuất, Mậu Thìn. Những tuổi trên
chẳng những không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả vấn đề tài
lộc, nên sẽ phải sống một cuộc sống bần hàn và nghèo khổ trong suốt cuộc
đời. Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn bạn sẽ gặp phải sự
xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở váo số tuổi: 16, 18, 22,
30, 34 và 40 tuổi. Nếu bạn sanh vào tháng nầy cuộc đời bạn sẽ có nhiều
lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào
những tháng: 4, 5, 7 và 12 Âm lịch.

(ST)

You may also like

Để lại bình luận